Specjalistyczne szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – ustawa o ochronie danych osobowych

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To dlatego powołano instytucję ABI, którym może być tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – dla przyszłych administratorów

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny wykaz danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. W czasie szkolenia słuchacze poznają kluczowe terminy, takie jak dane osobowe, usuwanie danych osobowych, osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się rozwiązywania problemów, jak również dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte uprawnienia, a także dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentów.